• Izdelava spletnih strani

  Izdelava spletnih strani

  Podjetje GeminiStil vam ponuja izdelavo in oblikovanje spletnih strani. Spletne strani in elektronske komunikacije lahko predstavljajo pomembno konkurenÄŤno prednost za podjetje.

 • Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Pri izdelavi spletnih strani uporabljamo odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami (CMS ali Content Management System) Joomla!, zaradi česar je razvoj spletnih strani bistveno cenejši in hitrejši.

 • Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike. Cilj optimizacije spletne strani je doseči čim višjo pozicijo na iskalnikih (Najdi.si, Google).

 • VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje ali nadgradnja spletne strani. VzdrĹľevanje spletne strani pomeni, da vse spremembe in novosti takoj objavite na spletni strani in aĹľurirate obstojeÄŤe podatke.

DomovPogoji poslovanja
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:713. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:562. Error 9: Invalid character

Pogoji poslovanja

I. Splošne dolo?be

1. ?len

Storitve GeminiStil (v nadaljnjem besedilu ponudnik) so tržne storitve, ki jih ponudnik opravlja za namen javne dejavnosti, in sicer v skladu s statutom in smernicami delovanja ponudnika. Splošni pogoji urejajo opravljanje tržnih storitev. Pogoje in na?in opravljanja storitev dolo?ajo ustrezni zakoni in uredbe Republike Slovenije.

2. ?len

Storitve ponudnika so predvsem naslednje storitve: izdelava, optimizacija in vzdrževanje spletnih strani in spletnih vizitk, spletno oglaševanje, svetovanje, ostale storitve.

3. ?len

Ponudnik je svojim strankam (v nadaljnjem besedilu naro?nik) dolžan priskrbeti razumljiva pravila o uporabi našega spletnega servisa.
Naro?niki ponudnikovih storitev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji oziroma ?leni.

4. ?len

Naše strani vsebujejo odprtokodni urejevalnik vsebine (CMS) Joomla. Joomlo lahko dobite tukaj >>

Vse strani vsebujejo CMS sistem, ki lastniku strani omogo?a spreminjanje vsebine. Za spremenjene vsebine ne odgovarjamo.

Programi, ki jih nameš?amo, so legalni in brezpla?ni za osebno in poslovno uporabo. Brezpla?ni programi so vsem na voljo na spletnih straneh avtorjev ali na uradni strani izdelka. Pri odprtokodnih programih imate tam na voljo tudi kodo programov.

Naše strani delujejo v vseh novejših verzijah brskalnikov.

Stran na kateri se nahajate za analizo obiska uporablja Google Analytics.

5. ?len

Pridržujemo si pravico navajanja naših izdelkov v referencah.

Pridržujemo si pravico do spremembe cene storitve, v kolikor pri za?etnem dogovoru nismo imeli vpogleda v celoten obseg storitve.

Spletna stran se smatra za kon?ano, ko se stranka strinja z vpisom v spletne iskalnike. Takrat stranki izstavimo ra?un za opravljeno storitev izdelave spletne strani.

Za varnost izdelane spletne strani s strani zunanjih napadalcev ne odgovarjamo, saj ima vsak sistem svoje ranljivosti, ki jih nepridipravi lahko izkoristijo.

( Rok pla?ila je 10 dni po izdaji ra?una. Ob nepla?ilu storitve 'izdelava spletne strani', si pridržujemo pravico zaklepa izdelane spletne strani do pla?ila storitve.

Odklep spletne strani je brezpla?en, ?e stranka dolžnosti poravna v roku 10 dni po zaklepu. Sicer si pridržujemo pravico, da stranki zara?unamo stroške odklepa spletne strani (20 EUR). )


II. Definicija pojmov

6. ?len

Ponudnik, lastnik in skrbnik spletnih strani je GeminiStil.

Uporabnik je vsaka fizi?na ali pravna oseba, ki obiš?e spletno stran www.geministil.si in uporablja posamezne vsebine in storitve dostopne preko spletne strani. Registriran uporabnik  je vsak, ki se uspešno registrira/prijavi v omrežje www.geministil.si. Uporaba se omogo?a nedolo?enemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na na?in, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.


III. Dostopnost informacij

7. ?len

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije:

  1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
  2. kontaktne podatke, ki bodo omogo?ili hitro in u?inkovito komunikacijo prek e-pošte, telefona,
  3. bistvene zna?ilnosti storitev,
  4. pogoje oz. izvršitve storitve,
  5. vse cene bodo že vsebovale davke oz. znesek za kon?no pla?ilo,
  6. na?in pla?ila in dostave,
  7. ?asovno veljavnost ponudbe,
  8. rok v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop (rok za odstop je samo v prvi fazi izdelave ?e ni zapisano ali dogovorjeno druga?e)


IV. Cenik, na?ini pla?ila, pogoji pla?ila

8. ?len

(Cenik)

Objavljene cene na straneh geministil.si so v EUR. Cene naših storitev so objavljene na naših spletnih straneh in se lahko spremenijo kadarkoli in brez vnaprejšnjega opozorila. O spremembah cen bo ponudnik obveš?al naro?nike na spletnih straneh ali na drugi ustrezni na?in. ?e naro?nik uporablja storitve ponudnika tudi po tem, ko je bil o spremembah cenika obveš?en, se predpostavlja, da z njimi soglaša.

9. ?len

(Na?ini pla?ila)

Ponudnik omogo?a naslednje oblike pla?ila:

  • Pla?ilo z gotovino
  • Z nakazilom na transakcijski ra?un ponudnika storitev
  • V dolo?enih primerih pla?ilo na obroke

Pogodba oz. naro?ilo storitev je v elektronski obliki, prek spletnega obrazca ali e-maila, ?e ni dolo?eno druga?e. Ponudnik hrani vse potrebne informacije v zvezi z naro?ilom vsaj dokler naro?nik ne poravna vseh obveznosti, oz. še naslednja 3 leta. Naro?nik pa ima pravico reklamirat izdan ra?un v 8-ih dneh po prejetju ra?una.

10. ?len

(Pla?ilni pogoji)

 1. Ponudnik mora izdelati spletno stran v vnaprej dolo?enem roku. Ta je odvisen od paketa, ki ga kupec izbere.
 2. Od dneva pla?ila ra?una, do dne izdelave spletne strani, mora ponudnik opraviti vse obveznosti, ki spadajo v paket, ki ga je kupec kupi.
 3. Obveznosti kupca, nastale iz dodatnih ponudnikovih storitev (npr. optimizacija spletne strani), se prištejejo obveznostim iz kupljenega paketa in se fakturirajo skupaj.
 4. Pred za?etkom izdelave spletne strani in pred opravkom drugih storitev ponudnik izda kupcu predra?un. Podatki za pla?ilo bodo posredovani na kup?ev kontaktni elektronski naslov. Naro?ene storitve bodo postorjene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. Ra?un se bo glasil na podatke, ki jih kupec vnese ob naro?ilu in bo poslan na kup?ev elektronski naslov.
 5. Kupec bo svoje obveznosti poravnal v roku, ozna?enem na predra?unu in na pravilen sklic.
 6. Vsa vpla?ila so nepovra?ljiva, razen ?e se ponudnik odlo?i druga?e.
 7. ?e pride do napa?nega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem kupca obvestiti. Kupec v celoti razume in se strinja, da mora pla?ati popravljeni znesek.
 8. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Za naro?ila sprejeta pred datumom spremembe veljajo stare specifikacije in stare cene.
 9. Naro?nik lahko sklene naro?ilo o storitvah ponudnika za dolo?en ali nedolo?en ?as.
 10. ?e pride do spremembe podatkov navedenih v naro?niški pogodbi, je dolžan naro?nik o spremembi podatkov obvestiti ponudnika najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe.


V. Odgovornosti, dolžnosti, naloge, pravice naro?nika

11. ?len

(Odgovornosti in dolžnosti naro?nika)

 1. Naro?nik se obveže, da bo skrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal primarni elektronski poštni predal, katerega je navedel ob naro?ilu paketa.
 2. Naro?nik v celoti razume in se strinja, da vsa komunikacija med ponudnikom in kupcem poteka izklju?no po elektronski obliki, ?e se ponudnik ne odlo?i druga?e. Za kontaktni e-poštni naslov ponudnika se smatra: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. , za kontaktni e-poštni naslov kupca pa naslov vpisan v formo pri naro?ilu paketa.
 3. Da bi bilo delo dobro opravljeno, je naro?nik dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika:
  • v primeru želenih informacij pred naro?ilom izvede povpraševanje preko obrazca za povpraševanje ali na drug primeren na?in, naveden na strani kontakt
  • seznaniti ponudnika s tem, kaj bo spletna stran predstavljala in kakšen bo njen namen
  • seznaniti ponudnika s tem, ali naj design strani sporo?a, kakšen je namen in dejavnost podjetja, ki ga predstavlja
  • sodelovati s ponudnikom pri izbiri tipografije in barvnih kod posameznih objektov na spletni strani
  • seznaniti ponudnika s tem, ali želi na spletni strani uporabiti kakšne posebne grafi?ne elemente
 4. Uporabljati storitve ponudnika v skladu z navodili o uporabi, ki jih objavlja ponudnik.
 5. Uporabljati storitve ponudnika v skladu z ustavo, zakoni in uredbami Republike Slovenije.
 6. Odgovarjati za izbor, zaš?ito in uporabo uporabniških imen, gesel in drugih podatkov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.
 7. Vzdržati se vseh dejanj in posegov v storitve ponudnika, ki bi lahko imele za posledico njihovo nepravilno delovanje ali okrnitev podatkovne integritete.
 8. Vzdržati se škodljivih vplivov na storitve, naprave in vso lastnino ponudnika.
 9. Odgovarjati za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaš?ito zaupnih podatkov in spoštovanje splošnih moralno eti?nih norm.
 10. Upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoje?o zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev.
 11. Odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naro?enih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.
 12. Dovoliti ponudniku uporabiti podatke, ki so vsebovani v naro?niški pogodbi, v interne namene organizacije in administracije, obveš?anja in profiliranja naro?nikov ter tržnih raziskav za interne namene.

12. ?len

(Dostava materiala)

Naro?nik vse potrebno gradivo pošlje ali na ponudnikov elektronski naslov ali po pošti Slovenije v ustrezni, dogovorjeni obliki. Ponudnik pa kon?no oblikovan material postavi na spletni naslov (?e ni dogovorjeno druga?e) od koder si naro?nik sam prenese izdelek, pred tem pa se naro?niku posreduje spletni naslov.

13. ?len

(Pravica do odstopa naro?ila)

Naro?nik ima pravico do odstopa pogodbe oziroma naro?ila za izdelavo spletne strani ali ostalega materiala in storitev, le v prvi fazi izdelovanja. Kot prva faza se šteje groba, okvirna postavitev ali oblikovanje izdelka, ki se pošlje naro?niku prvi? v vpogled. Po tej fazi se stroški za storitev zara?unajo glede na število opravljenih ur, ki jih ponudnik sprotno beleži. Naro?nik pa je dolžan poravnati tudi vse stroške za katere je ponudnik opravil pla?ilo pri drugih ponudnikih. Pogodbeni stranki pa lahko kadarkoli s pisnim obvestilom in brez odpovednega roka, odstopita od pogodbe samo v primeru grobe kršitve pravic naro?nika, oziroma izvajalca.


VI. Odgovornosti, dolžnosti, pravice ponudnika

14. ?len

(Odgovornosti in dolžnosti ponudnika)

 1. Ponudnik bo izdelal unikatno spletno stran oziroma ve? strani.
 2. Ponudnik se zaveže, da bo pri izdelavi spletne strani upošteval informacije, ki jih bo dobil od kupca.
 3. Ponudnik se bo za podjetje pozanimal o konkuren?nih podjetjih dolo?ene panoge.
 4. Ponudnik bo pred izdelavo spletne strani posredoval toliko osnutkov, kot je dolo?eno za kupljen paket.
 5. Ponudnik ne daje garancije, da bodo njegove storitve ustrezale kup?evim zahtevam in potrebam
 6. Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših produktov in/ali storitev.
 7. Ponudnik zanika vsako odgovornost za povzro?eno škodo, ki bi se utegnila zgoditi zaradi:
  • nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
  • naravnih in višjih dejavnikov,
  • izgube podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe.
 8. Zagotavljati kakovostne storitve.
 9. Odpravljati napake v najkrajšem možnem ?asu.
 10. Ne odgovarja za prekinitve in napake, ?e so le te posledica naklju?ja ali dogodkov, ki niso pod njegovim nadzorom.
 11. Ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, objavljenih na internetu.
 12. Ni dolžan zagotavljati zaš?ite ali zasebnosti podatkov, prenesenih preko interneta.
 13. Ni odgovoren za naro?nikove datoteke, ki se shranjujejo preko storitev ponudnika (za shranjevanje varnostnih kopij je odgovoren naro?nik).
 14. V nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.
 15. V nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naro?nikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.
 16. Pridržuje si pravico od naro?nika zahtevati umik informacij in storitev ali na kakršen koli drug na?in omejiti dostop do njih, ?e bi bili lahko sporni ali škodljivi za ponudnika oziroma v nasprotju s splošnimi moralnimi normami.

15. ?len

(Omejitev oziroma prekinitev procesa izdelave spletne strani)

V spodaj navedenih primerih ima ponudnik pravico omejiti ali prekiniti proces izdelave spletne strani.

  1. Naro?nik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naro?nika na kontaktni elektronski naslov.
  2. Naro?nik je ponudniku posredoval napa?ne oziroma zavajajo?e informacije.
  3. Naro?nik v celoti ali deloma ne upošteva 8. ?len, 10. ?len in 11. ?len.


VII. Storitve

(Garancija na storitev, kakovost izdelovanja storitev, ?as za izdelavo internetnih predstavitev in ostalega materiala, optimizacija spletnega mesta, najem gostovanja in domene.)

16. ?len

(Garancija na storitev)

Storitev ima garancijo, ?e je tako navedeno v ponudbi ali ra?unu. Garancija je veljavna ob upoštevanju vseh navodil navedenih na spletnih straneh ponudnika, elektronski pogodbi ali navodilih priloženih ra?unu. V kolikor se ugotovi da so bili garancijski pogoji kršeni, ponudnik ne garantira da bo napako nastalo zaradi neupoštevanja pravil tudi brezpla?no odpravil in ne more biti odgovoren za nastalo škodo, pri kateri ni imel direktnega vpliva.
Prav tako ponudnik ni odgovoren zaradi neuspele optimizacije v kolikor je naro?nik ali tretja oseba na kakršen koli na?in izvajala ali posegala v optimizacijo med ?asom, ko je ponudnik bil najet za opravljanje teh storitev.

17. ?len

(Kakovost izdelovanja in storitev)

Ponudnik je zavezan da naro?eno storitev opravi korektno in po najvišjih merilih glede na naro?eno storitev ali kot je dolo?eno v pogodbi, oziroma predhodni ponudbi. Vse bistvene odklone od za?etne ponudbe ima ponudnik pravico dodatno zara?unati, naro?nik pa ne more za ceno dolo?eno v ponudbi zahtevati storitev, ki odstopa od ponudbe.

18. ?len

(?as za izdelavo internetnih predstavitev in ostalega materiala)

?as za izdelovanje internetnih predstavitev ni daljši od 60 dni, razen ?e to ni predhodno dogovorjeno z naro?nikom. Rok za izdelavo pri?ne te?i z dnem ko naro?nik dostavi ves potreben material za izdelavo.

Oblikovanje ostalega materiala ima dogovorjen ?asovni rok, le ta pa se podaljša kadar naro?nik naknadno zahteva ve? od predhodno dogovorjenega. Rok za storitev se podaljša tudi kadar so zahtevani naknadni popravki ali spremembe.

19. ?len

(Optimizacija spletnega mesta)

Ponudnik je zavezan, da bo korektno opravil storitev in bo spletna predstavitev dosegla želene rezultate. V nasprotnem primeru naro?nik ni dolžan izvršiti pla?ila za optimizacijo na izklju?no tiste klju?ne besede ali zveze, ki se ne uvrstijo na dogovorjeno mesto v iskalniku, oziroma ima vso pravico da zahteva povrnitev predhodno pla?ane optimizacije ali del te z izkazom da je bilo pla?ilo že izvršeno.

Ponudnik pa ni odgovoren za neuspelo oz. ?asovno podaljšanje optimizacije v primeru, ko je naro?nik ali tretja oseba posegala, oziroma je bila vsebina kakorkoli spremenjena med ?asom, ko je ponudnik najet za to storitev. Za omenjene spremembe se med drugim šteje vpis spletnega mesta (url) v razne imenike, iskalnike ali kakršnokoli javno objavljanje spletnega naslova na spletu, s strani naro?nika ali tretje osebe. Pla?ljivi oglasi (pla?ilo na klik) na spletnem mestu najdi.si in pri družbi Google so izvzeti.

Ponudnik storitev bo naro?nika predhodno seznanil z ve?jimi spremembami, ki bodo izvedene pri enkratni optimizaciji. Z naro?ilom optimizacije pa se šteje, da je naro?nik seznanjen, da optimizacija lahko traja od 1 do 3 mesecev, ?e ni dolo?eno druga?e. Z spremembo algoritmov iskalnikov po kon?ani optimizaciji, ponudnik ni odgovoren za upad pozicije spletnega mesta. Prav tako po opravljeni storitvi ponudnik ne more biti odgovoren za upad pozicije na iskalnikih v primeru, da konkuren?na spletna stran najame strokovnjaka, ki izboljša pozicijo konkurence. V primeru da je ponudnik najet za stalno optimiziranje, si bo le ta prizadeval da v ?im krajšem ?asu naro?nikovo spletno stran ob upadu pozicije vrne na mesto v iskalniku, kot dolo?eno v pogodbi.

20. ?len

(Najem gostovanja in domene)

Ponudnik se zavezuje da bo vsaj 10 dni pred prenehanjem zakupljenega gostovanja ali najema domene obvestil naro?nika, vendar samo v primeru da je ponudnik že opravil predhoden najem za doti?no stranko oz. naro?nika. V primeru da se slednji ne odzove, ponudnik ne more biti odgovoren za nastalo škodo. Za opravljeno podaljšanje domen ali gostovanja pa ponudnik lahko zara?una 10% provizijo (?e ni dolo?eno druga?e), ki pa ne more biti ve?ja od 20€. Kon?na cena podaljšanja vsebuje vse nastale stroške, kot provizije bank za opravljeno transakcijo, na kar ponudnik nima direktnega vpliva.


VIII: Tehni?na podpora in pomo?

21. ?len

Strankam je vsak delavnik na voljo tehni?na podpora ali pomo?, ki se vrši prek elektronske pošte. Ponudnik pa se obvezuje izvršiti in upoštevati samo tiste zahtevke, ki so bili poslani iz elektronskega naslova naro?nika, ki ga je navedel ob naro?ilu storitev. Zahtevke izvršene prek telefonskih pogovorov ali drugih komunikacijskih sredstev, ponudnik ni dolžan upoštevati.


IX. Varovanje osebnih podatkov

22. ?len

Ponudnik storitev, kot tudi naro?nik se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov, do katerih prideta v ?asu poslovnega sodelovanja.

Ponudnik hrani vse IP naslove naro?il prek elektronske pošte ali spletnega obrazca, ime in priimek, naslov prebivališ?a oz. sedeža podjetja, elektronski poštni naslov, kontaktni telefon, ?as in datum naro?ila, ter ostale podatke v zvezi z naro?ilom.

Tako pridobljeni podatki bodo uporabljeni za potrebe izpolnitve naro?ila, pošiljanje ra?unov, promocijskega gradiva podjetja GeminiStil in ostalo komunikacijo.

Tako pridobljeni osebni podatki naro?nikov ne bodo posredovani nepooblaš?enim osebam, razen v primeru nepla?anih storitev. Takrat pa si ponudnik pridržuje pravico, da na svojem spletnem naslovu po predhodnem obvestilu, javno objavi podatke nepla?nika, ki so že tako javno dostopni. Ti javno dostopni podatki bodo objavljeni pod rubriko nepla?niki storitev. Podatki pa bodo odstranjeni iz seznama nepla?nikov šele po poravnanju obveznosti, v roku tedna dni.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naro?nik sam, tako da poskrbi za varnost svojega ra?unalnika z ustrezno programsko opremo (antivirusni program) in požarni zid.


X. Veljavnost pogojev in pravil poslovanja

23. ?len

Ponudnik si pridržuje pravico da kadarkoli in brez obvestila spremeni pravila in pogoje, brez predhodnega obvestila. Spremembe pa za?nejo veljati takoj po objavi na ponudnikovih internetnih straneh.

Spremembe o pogojih poslovanja si boste vedno lahko prebrali na naši spletni strani geministil.si/index.php/pogoji-poslovanja, naro?nikov ne bomo o tem posebej obveš?ali.

Spremembe ozna?imo z datumom zadnje spremembe, ki je vedno prikazan na koncu pogojev uporabe. V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.


XI. Pravne dolo?be

(Pritožbe in spori, odškodnine in nadomestila.)

24. ?len

(Pritožbe in spori)

Ponudnik se bo po vseh mo?eh trudil, da izpolni svoje dolžnosti, ter za vzpostavitev sistema, ki bo na najbolj u?inkovit na?in obravnaval pritožbe. Dolo?il bo osebo s katero se v primeru težav naro?nik lahko poveže po elektronski pošti ali telefonu. Pritožbo je možno oddati preko elektronskega naslova, postopek pa poteka zaupno.

Ponudnik se zaveda, da so stroški sodnega reševanja v ve?ini primerov nesorazmerni z stroški za opravljeno storitev, kar je tudi glavna ovira da potrošnik ne sproži spora pred sodiš?em. Zato se ponudnik vedno po najboljših mo?eh potrudi vse spore rešiti sporazumno.

V primeru ko naro?nik no?e poravnati svojih obveznosti do ponudnika, lahko slednji to obveznost po predhodnem obvestilu v celoti prenese na ustrezno tretjo osebo.

25. ?len

(Odškodnine in nadomestila)

Naro?nik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe produktov in/ali storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s produkti in/ali storitvami ponudnika storitev.

Naro?nik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih produktov in/ali storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih produktov in/ali storitev.


Pravilnik in pogoji so v veljavi od 1.1.2013

Datum zadnje spremembe: 1.1.2013 - Razli?ica 1.1

 

Števec obiskov

0844884
vtodayDanes139
vyesterdayV?eraj48
vweekTa teden402
vlweekPrejšnji teden1732
vmonthTa mesec2187
vlmonthPrejšnji mesec4981
vallVsi dnevi844884

We have: 20 guests online
Vaš IP: 44.211.26.178
 , 
Danes: Jun 16, 2024

Uporaba piškotkov na www.geministil.si

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se shranijo na napravo s katero dostopate do spletne strani. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani in so bili že nameš?eni, nekateri pa nam omogo?ajo zagotoviti boljšo izkušnjo ob pregledovanju spletne strani, služijo boljšemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na družabnih omrežjih in spremljanje statistike obiska strani, ter anonimno spremljanje uporabe spletne strani.

Z obiskom in uporabo spletne strani se strinjate s piškotki. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi želeli.

Več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov, ter skladnosti z direktivo EU o piškotkih, lahko preberete tukaj.

Ali sprejmete uporabo piškotkov?

EU Cookie Directive Module Information